دانلود نسخه خطی بسیار نفیس تشریح الاقوام – ۱۸۲۵ م/ ۱۲۴۱ق

10,000 تومان

تحقیقی مردم‌شناسانه براساس طبقات مختلف جامعه هندی است؛

سال 1825 م/ 1241 ق

دارای اطلاعات مفید مردم‌شناسی