دانلود نسخه خطی تحریر اصول اقلیدس (ترجمه)(قطب‌الدین شیرازی) ۹۹۴ق.

10,000 تومان

زبان اثر: فارسی
سر شناسه: ق‍طب‌ال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود، 634-710ق‌.
عنوان و نام پديدآور: تحریر اصول اقلیدس (ترجمه)/ قطب‌الدین شیرازی
کاتب: احمدبن علی
تاریخ کتابت: ، 994ق.