الاغانی – ابولفرج اصفهانی -دوره ۲۵ جلدی – چاپ بیروت

23,000 تومان

الاغانی نوشته ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین بن محمد اموی قرشی  ، چاپ بیروت

شامل برگزیده آوازها و دانشنامه شعر و ادب و قصه‌ها و اساطیر و موسیقی عرب . در عصر جاهلی و اموی و صدر دولت عباسی تا آخر قرن سوم هجری است.

دسته:
enemad-logo