زبان اثر: فارسی

عنوان و نام پديدآور: رساله در مصطلحات موسیقی

تاریخ کتابت: قرن ۱۳ق.

قطع: ‮‭۱۲‬*‭۲۰‬سم. ‭۴۱۲‬گ. ‭۳۵‬س.؛ اندازه جلد: ‭۲۱‬*‭۳۰‬سم.‬

آغاز، آغازه، انجام، انجامه: ۱بعد بسمله و حمد. بدانکه موسیقی لفظ سریانی است مو در اصطلاح آن طایفه هوا را گویند و سیقی بمعنی گره یعنی صاحب این فن بر هوا

گرده میزند اکثری از ثقات بر آنند که در ابتدای آفرینش روح لطیف بصحبت کیف تن در نمیداد… .
۲

… که بموجب اشارات کتب آنرا تحریک میدهند و از زیر و بم و اتصال آوازها صورت مقام دراک و موسیقی فرنک و هر طوری که خواسته باشند حاصل آید والله اعلم

بالصواب.

تزئینات متن:عنوان شنگرف.مصطلحات موسیقی

تزئینات نسخه:جدول زر و لاجورد و مشکی با کمند و ستون‌بندی زر ص ۱ و ۲ گل و بوته در حاشیه.

میان سطرها دندان موشی زر.

سه سرلوح مذهب.

نوع کاغذ:سفید.

تزئینات جلد:روغنی زمینه مشکی، با ترنج گل و بوته‌دار، عطف تیماج مشکی.

يادداشتهاي مربوط به مشخصات ظاهري اثر: نوع خط:نستعلیق.

يادداشتهاي مربوط به نسخه موجود: ۱شرح درباره نسخه در صفحه عنوان.

يادداشتهاي مربوط به نمايه ها، چکيده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد یکم، صفحه ۶۲۳٫

صحافي شده با: مجموعه [شش رساله]

 

زبان اثر: فارسی

عنوان و نام پديدآور: رساله در مصطلحات موسیقی
تاریخ کتابت: قرن ۱۳ق.
قطع: ‮‭۱۲‬*‭۲۰‬سم. ‭۴۱۲‬گ. ‭۳۵‬س.؛ اندازه جلد: ‭۲۱‬*‭۳۰‬سم.‬
بالصواب.
تزئینات متن:عنوان شنگرف.مصطلحات موسیقی
تزئینات نسخه:جدول زر و لاجورد و مشکی با کمند و ستون‌بندی زر ص ۱ و ۲ گل و بوته در حاشیه.
میان سطرها دندان موشی زر.
سه سرلوح مذهب.
نوع کاغذ:سفید.